Skadereglering

Vi hjälper den skadade med allt som har betydelse för dennes rätt till skadestånd ifrån trafik-försäkringsbolaget. Mot bakgrund av vår 45-åriga erfarenhet från personskaderegleringsuppdrag, inbegripet även deltagande i försäkringsbranschens egna kurser i ämnet, hjälper vi den skadade med bl.a. följande åtgärder:

  • Om det behövs kompletteringar till den medicinska utredningen undersöker vi mer i detalj omständigheterna vid olyckan och symptomens utveckling därefter.
  • Vi beställer journalerna och går igenom dem med den skadade innan de ges in till försäkringsbolaget. Journaler är ett av det viktigaste bevisen vid personskadereglering. För den händelse det är så grava fel i journalerna att det finns en rimlig chans att få bifall till en ansökan om journalförstöring hos Socialstyrelsen hjälper vi den skadade med detta. Se separat information om journaler.
  • Vi hänvisar den skadade till intygsskrivande läkare som vi vet är bra för den skadade men ändock inte överdrivet positiva med därpå följande risk för att intygen blir underkända. En del bolag gör desamma fast i andra riktningen. Den skadade måste dock vara medveten om att de läkare vi föreslår kanske inte kommer att dela den skadades uppfattning om de medicinska orsakssammanhangen.
  • Vi tar kontakt med den skadades arbetsgivare för att få ett löneintyg som innehåller all den lön den skadade anser att denne skulle haft som oskadad. Med tanke på den stora betydelse som arbetsgivarens löneintyg kan ha innebär detta arbete icke sällan att vi har flera kontakter med arbetsgivaren. Det är inte ovanligt att arbetsgivarna ej har kännedom om vilka inkomster som skall tas med i den skadeståndsrättsliga bedömningen
  • Om den skadade inte har kvar en anställning tar vi kontakt med arbetsgivare som den skadade skulle kunna haft en anställning hos om skadan inte hade inträffat, s.k. hypotetisk arbetsgivare.
  • Med den hypotetiske arbetsgivaren utreder vi hur stor sannolikheten är att den skadade skulle kunna haft en anställning om vederbörande inte hade drabbats av besvären från trafikolyckan.
  • Om den skadade anser att denne ej blivit rätt behandlad av Arbetsförmedling och Försäkringskassa vid omskolning, arbetsbyte eller arbetslöshet hjälper vi den skadade med dessa kontakter så länge som det kan ha betydelse för skadeståndets storlek. Under en dylik procedur har den skadade att taga ställning till flera beslut som kan få avgörande negativa konsekvenser för hans rätt till ersättning från trafikförsäkringsbolaget.


Eftersom försäkringsbolaget kan kräva att den skadade skall ha en så hög sjukpenninggrundande inkomst som möjligt hjälper vi den skadade även mot Försäkringskassan i denna angelägenhet om Försäkringskassan ej accepterar den skadades yrkande.


  • Om den aktuella olyckshändelsen också är en arbetsskada har försäkringsbolaget rätt att kräva av den skadade att denne gör allt för att få så hög ersättning som möjligt på arbetsskadeförsäkringen eftersom det sätter ner försäkringsbolagets skadeutgifter med samma belopp. För den händelse Försäkringskassan inte godkänner den skadades uppfattning om inkomster som oskadad vid arbetsskadelivräntebedömningen kan vi i vissa fall hjälpa den skadade och för dennes talan mot Försäkringskassan, i Länsrätten och i vissa fall i Kammarrätten. Vårt engagemang för den skadade i arbetsskadedelen förutsätter att försäkringsbolaget accepterat att stå vårt arvode för detta arbete.
  • Om försäkringsbolaget ej accepterar den skadades yrkanden strävar vi efter att utreda saken så fullständigt som möjligt inför prövning inför Trafikskadenämnden, i avsikt att den skadade ej skall behöva utsättas för ett processuellt förfarande.
  • Ofta är ersättningen för inkomstförlust den viktigaste frågan för den personskadade. Därutöver hjälper vi till med att utreda och framställa yrkanden vad avser sveda och värk, kostnader under akutskedet och engångskostnader därefter, den mer schabloniserade kostnads- och olägenhetsersättningen samt invaliditetsersättningen. Arvode för att tillvarataga den skadades rätt till ersättning på olycksfallsförsäkringar omfattas inte av personskaderegleringsuppdraget. Om den skadade inte är nöjd med ersättningen från olycksfallsförsäkringsbolaget kan vi hjälpa till i denna tvist under förutsättning att den skadade har hemförsäkring med rättsskyddsmoment. Observera att det åligger den skadade att inom tre år från olyckstillfället anmälan skadan till samtliga de olycksfallsförsäkringar denne kan ha; glöm ej att man kan vara medförsäkrad på sin make/makas eller sambos olycksfallsförsäkring via facket eller arbetsgivare.


Vi samarbetar ej med försäkringsbolaget mer än vad som är av nytta för den skadades möjligheter att få en god ersättning.


Alla på advokatbyrån omfattas av den ej tidsbegränsade tystnadsplikten för våra klienter. Eftersom försäkringsbolaget också skall ersätta vårt arvode måste vi dock lämna viss begränsad information om vad personskaderegleringen har inneburit i våra fakturor. Under uppdragets gång kommer vi kontinuerligt att á conto fakturera försäkringsbolaget.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved