Fullmakt & journaler

Bör föräkringsbolagen ha fullmakt att själva inhämta de medicinska handlingarna i Ditt skadeärende?


På senare tid har enstaka försäkringsbolag börjat göra gällande att de skall ha fullmakt att inhämta all utredning för Dig som skadad. Man kan ifrågasätta det lämpliga i en dylik ordning.


Det råder ingen tvekan om att försäkringsbolaget har rätt att få del av det medicinska sakunderlaget, exempelvis journalanteckningar för tiden både före och efter skadan. Om bolaget inte erhåller dessa journalanteckningar kan de under vissa förutsättningar med rätta vägra utge ersättning. Inom juridiken finns det en fullmaktslära som ger den skadade rätt att inte underteckna bolagets fullmakt.


Den skadade har även rätt att ovillkorligen när som helst under skaderegleringen återkalla en redan undertecknad fullmakt. Bolaget får då inte använda sig av fullmakten även om man har kvar den i original. Bolaget har skyldighet att på begäran omgående återsända fullmakten i original till Dig eller Ditt ombud.


Likaväl som försäkringsbolaget beställer journaler kan Du eller Ditt ombud, efter specificering från försäkringsbolag, beställa de journaler som bolaget anser sig behöva och översända dem till bolaget efter Din genomgång och kontroll jämte eventuella kommentarer. Man kan därför säga att frågan om huruvida bolaget skall få Din fullmakt eller ej har dels en grundläggande principiell aspekt och dels en säkerhetsaspekt.


Den grundläggande aspekten är att i andra sammanhang skulle aldrig en motpart begära och än mindre få fullmakt från Dig. Det är således ett grundläggande principiellt fel att försäkringsbolaget skall ha fullmakt för Dig.


Normalt är säkerhetsaspekten det viktigaste argumentet för Dig som skadad. Den medicinska utredningen är grundläggande för den skadades rätt till andra ersättningar, exempelvis den så viktiga ersättningen för inkomstförlust som tyvärr därtill är livsvarig för många av er. Brister det i den medicinska utredningen får Du ingen ersättning alls. Som bekant är även läkare människor och kan göra fel. Det har historiskt alltid förekommit fel i journalanteckningar och på senare tid har dessa fel blivit allt vanligare bl.a. beroende på läkarnas stressade arbetssituation. Har väl ett fel i en journalanteckning kommit försäkringsbolaget tillhanda blir det ofta fråga om omfattande och tidsödande utredning för att bevisa att anteckningen är fel och det finns alltid en oro kvar att skadereglerare och sakkunnig läkare medvetet eller omedvetet påverkas av den felaktiga journalanteckningen. Det finns t.o.m. fall där man kan fråga sig om sakkunnig läkare överhuvud fått del av den framförda kritiken över felen i journalen även om de borde erhållit den.


Det finns emellertid ett sätt att råda bot på ovanstående följder. Om det är fel i journalanteckningarna kan Du eller Ditt ombud vända er till den lokala Socialstyrelsen och ansöka om s.k. journalförstöring. En journalförstöring innebär att en felaktig journalanteckning helt raderas ur journalerna samt att Du och Ditt ombud av Socialstyrelsen föreläggs att förstöra de erhållna felaktiga journalerna. Enligt patientjournallagen har läkaren ingen möjlighet att själv göra en dylik radering, utan beslut från Socialstyrelsen. Vår erfarenhet är att i de allra flesta fall beviljar Socialstyrelsen ansökan om journalförstöring. Eftersom journaler är ett av de viktigaste bevismedlen i personskaderegleringen bör Du och Ditt ombud kontrollera att Dina journaler inte är behäftade med felaktigheter. Är så fallet bör Du överväga att be Ditt ombud hjälpa Dig med ansökan om journalförstöring till Socialstyrelsen.


Som ett exempel på hur illa det kan gå med felaktiga journaler lämnas följande bakgrund till en journalanteckning som Socialstyrelsen har beviljat journalförstöring för. Ett vanligt diagnosnummer för whiplash-skadade är S134 (distorsion i halskotpelaren). Som en del i den knapphändiga journaltexten dikterade läkaren till sin sekreterare diagnosnumret S134 utan förklaring till vad numret står för eftersom läkaren visste att sekreteraren med automatik skriver den förklarande texten som hör till diagnosnumret. Tyvärr missuppfattade sekreteraren diktamen och skrev istället F 134 jämte förklarande text som hör till detta diagnosnummer "psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotiska, abstinens med delirium". Det vill säga alkoholutlöst delirium. Läkaren slarvade med kontrolläsning av journalerna vilket innebar att när ombudet som denna gång beställt journalerna fick del av dem innehöll de det felaktiga journalnumret och därtill hörande förklaring.


Hade försäkringsbolaget hämtat in denna felaktiga journalanteckning hade den skadade och dess ombud i bästa fall fått del av den. Tyvärr är det så att bolagen över lag är dåliga på att skicka över kopior. Efter en rättelse hade den skadade fått leva med osäkerheten över huruvida det felaktiga journalnumret ändå påverkat skaderegleringen. I detta fall slog givetvis den skadades ombud larm och begärde journalförstöring vilket Socialstyrelsen beviljade. Detta innebar att försäkringsbolaget aldrig fick del av den felaktiga journalanteckningen.


Enligt min uppfattning finns det bara ett svar på frågan i rubriken.


Här kan Du kika på några häpnadsväckande utdrag ur patientjournaler.


Advokat Henrik Dellborg

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved