Fritidsbåt

Fritidsmotorbåt

I dimma och mörker gick NN på grund. Den icke sjövane passageraren drabbades av panik varpå NN lade in full back och så småningom lyckades få båten av grundet. En kort sträcka från grundet överhettades motorn med därpå följande brand som NN rådigt släckte genom att tömma båtens brandsläckare varvid elden släcktes men samtidigt uppstod skador på kapell mm. utanför brandhärden. Efter bogsering till hemmahamn kunde dagen därpå konstateras att motorn totalhavererat.


Försäkringsbolaget vägrade utge ersättning enär man ansåg att skadorna uppstått till följd av igensatta kylvattenkanaler, en skadeorsak som var undantagen i villkoret.


Vi begärde prövning i försäkringsbolagets villkorsnämnd under påstående att aktuellt villkor ej var tillämpligt enär skadorna uppstått under försök att få loss båten under svåra yttre omständigheter och därför skulle anses ha direkt och omedelbart samband med grundstötningen.


Villkorsnämnden ändrade icke på skadechefens beslut. Vi ansökte därefter om dispasch. Efter utredning uttalade sig dispaschören till NN:s fördel varefter försäkringsbolaget utbetalade full ersättning.Fel i segelbåt

Relativt stor segelbåt där det efter köpet visade sig att däckslaminatet ej uppfyller Lloyds eller konstruktörens krav. Säljaren bestred att däcket var behäftat med fel.


Vi ingav stämningsansökan och yrkade ersättning med belopp som överstiger köpeskilling för segelbåten med hänvisning till yrkesmans skadevärdering och dennes bedömning att hela däcket och överbyggnaden måste bytas.


Fallet löstes strax innan huvudförhandlingen i tingsrätten genom att säljaren utan kostnad bytte ut däcket och överbyggnaden.

Copyright Henrik Dellborg Advokatbyrå AB © All Rights Reserved